Beamer leihen: z.B. verschiedene Modelle von Christie, Sony, Sanyo, Panasonic u.v.m.